شناسایی خلأهای پیاده‌سازی تجارت اجتماعی در کسب‌وکارهای نوپا

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت، ، واحد علوم و تحقیقات- مرکز آموزش بین‌المللی قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران. (نویسنده مسئول)؛

3 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم، ایران.

4 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس


عنوان مقاله [English]

Identification of Gaps in the Implementation of Social Commerce in Startups

نویسندگان [English]

  • Negarsadat Mesbahi Jahromi  1
  • Vahidreza Mirabi 2
  • Serajeddin  Mohebbi  3
  • Mehdi Bagheri 4
1 Ph.D. Student, Department of Management, Islamic Azad University, Qeshm International Training Center, Science and Research Branch, Qeshm Iran.
2 Faculty Member, Department of Business Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran (Corresponding Author: vahidreza.mirabi1335@gmail.com)
3 Faculty Member, Department of Management, Islamic Azad University ,Qeshm Branch, Qeshm
4 Faculty Member, Department of Management, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas