مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آ

 • آقایی، اصغر شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موثر بر حوزه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 125-148]

 • آقایی، رضا شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موثر بر حوزه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 125-148]

 • آقایی، مجتبی تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 1-33]

 • آقایی، میلاد آقایی شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موثر بر حوزه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 125-148]

 • آقاخانی، نرگس شناسایی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیلگر فرآیند خلق دانش در شرکت هاکوپیان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 71-95]

ا

 • ایازی، سید علی رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و سایر عوامل مؤثر بر صنایع تولیدی خلاق و نوآور [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 149-170]

 • احمدی، حسین سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری هوشمند پزشکی جهت تشخیص بیماری پسوریازیس [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 117-150]

 • اسماعیل‌زاده، محمد بررسی عوامل مؤثر در مدیریت دانش مشتری در محیط بازی های آنلاین [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 21-42]

 • افشار، زهرا تأثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در صنعت بیمه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 43-64]

 • افشار کاظمی، محمدعلی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری هوشمند پزشکی جهت تشخیص بیماری پسوریازیس [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 117-150]

 • امامقلی زاده، سعید رابطه بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 51-70]

ب

 • بهبودی، امیر ارائه متدولوژی استراتژی مدیریت دانش بر اساس مارپیچ دانش سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 23-50]

 • بوترابی، بابک طراحی سیستم پیش‌بینی کننده عملکرد مالی در شرکت‌های صنعتی بر مبنای روش‌های داده‌کاوی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-21]

پ

 • پیکام، علیرضا ارائه چارچوبی برای بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر امنیت سامانه‌های اطلاعاتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 147-176]

 • پورمقدسیان، پویا تحلیل رابطه ی اعتماد و اثربخشی در تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم دانش [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 1-19]

ت

 • تاجفر، امیرهوشنگ تأثیر سرمایه انسانی و ویژگی‌های سازمانی بر ارزش‌آفرینی کسب‌وکار فناوری اطلاعات [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 89-121]

 • تقوی فرد، محمدتقی تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 1-33]

ح

 • حسینی، سید جمال‌الدین شناسایی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیلگر فرآیند خلق دانش در شرکت هاکوپیان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 71-95]

 • حلال‌ خور، مهدی رابطه بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 51-70]

 • حمزه، رؤیا ارائه متدولوژی استراتژی مدیریت دانش بر اساس مارپیچ دانش سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 23-50]

خ

 • خدایی، غزاله ارائه متدولوژی استراتژی مدیریت دانش بر اساس مارپیچ دانش سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 23-50]

 • خدائی وله زاقرد، محمد واکنش ‏پذیری تصمیم‏ گیری سرمایه‏ گذاران از کیفیت خرید الکترونیکی سهام [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 35-61]

 • خوش‌هیکل، مسعود شناسایی موانع توسعه بانکداری الکترونیک [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 123-145]

د

 • دهقانان، حامد تحلیل رابطه ی اعتماد و اثربخشی در تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم دانش [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 1-19]

ذ

 • ذوالفقارخانی، نسرین تأثیر ویژگی های اطلاعات در زنجیره ارزش بر کسب مزیت رقابتی با میانجیگری متغیر همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطلاعات و استراتژی های سازمان [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 89-121]

ر

 • ربیعی ساوجی، سوگل مدل ارزیابی موفقیت ابزارهای هوش کسب‌وکار [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 29-64]

 • رتبه‌ای، ساینا ارزیابی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات و افسردگی جوانان [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 115-141]

 • رجب پور، ابراهیم مدلسازی ساختاری تفسیری از عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 65-89]

 • رحیمی، مهدی تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 1-33]

 • رستمی نوروزآباد، مجتبی واکنش ‏پذیری تصمیم‏ گیری سرمایه‏ گذاران از کیفیت خرید الکترونیکی سهام [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 35-61]

 • رضایی‌نور، جلال شناسایی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیلگر فرآیند خلق دانش در شرکت هاکوپیان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 71-95]

 • رضوی، حمیدرضا رابطه بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 51-70]

 • روحانی، سعید مدل ارزیابی موفقیت ابزارهای هوش کسب‌وکار [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 29-64]

 • رئیسی وانانی، ایمان طراحی سیستم پیش‌بینی کننده عملکرد مالی در شرکت‌های صنعتی بر مبنای روش‌های داده‌کاوی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-21]

ز

 • زارع رواسان، احد ارزیابی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات و افسردگی جوانان [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 115-141]

س

 • سلیمی فرد، خداکرم ارائه چارچوبی برای بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر امنیت سامانه‌های اطلاعاتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 147-176]

 • سهرابی، بابک طراحی سیستم پیش‌بینی کننده عملکرد مالی در شرکت‌های صنعتی بر مبنای روش‌های داده‌کاوی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-21]

ش

 • شاهبندرزاده، حمید تحلیل کمی فرصت‌ها و چالش‌های کاربرد فناوری اطلاعات سبز در سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 97-116]

 • شاه طالبی، بدری ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای مدل ISO/IEC 9126 [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 97-124]

ص

 • صناعی، فریناز سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری هوشمند پزشکی جهت تشخیص بیماری پسوریازیس [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 117-150]

ط

 • طاهر پرور، نسترن بررسی عوامل مؤثر در مدیریت دانش مشتری در محیط بازی های آنلاین [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 21-42]

ع

 • عاصمی، عاصفه ارزیابی و مقایسه امکانات دبیر در سامانه های مدیریت همایشهای علمی ملی و بین المللی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 91-114]

 • علی حسینی، رضا ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب‌وکار با یک مدل ترکیبی جدید [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 65-96]

غ

 • غریب، ایمان شناسایی موانع توسعه بانکداری الکترونیک [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 123-145]

 • غفوری، مریم ارزیابی و مقایسه امکانات دبیر در سامانه های مدیریت همایشهای علمی ملی و بین المللی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 91-114]

ف

 • فیاضی، مرجان تأثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در صنعت بیمه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 43-64]

 • فیض، داود تأثیر ویژگی های اطلاعات در زنجیره ارزش بر کسب مزیت رقابتی با میانجیگری متغیر همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطلاعات و استراتژی های سازمان [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 89-121]

ق

 • قهقایی، آرزو پیش‌بینی میزان پذیرش خدمات جدید در بین کاربران اپراتورهای تلفن همراه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 1-28]

ک

 • کبگانی، محمدحسین تحلیل کمی فرصت‌ها و چالش‌های کاربرد فناوری اطلاعات سبز در سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 97-116]

گ

 • گلستانی زاده، محبوبه ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای مدل ISO/IEC 9126 [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 97-124]

ل

 • لاری سمنانی، بهروز  تأثیر سرمایه انسانی و ویژگی‌های سازمانی بر ارزش‌آفرینی کسب‌وکار فناوری اطلاعات [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 89-121]

م

 • محمدی مقدم، یوسف ارائه متدولوژی استراتژی مدیریت دانش بر اساس مارپیچ دانش سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 23-50]

 • محمودی، ادریس ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب‌وکار با یک مدل ترکیبی جدید [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 65-96]

 • مقیمی شهری، بهزاد رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و سایر عوامل مؤثر بر صنایع تولیدی خلاق و نوآور [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 149-170]

 • مهرابی، علی ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب‌وکار با یک مدل ترکیبی جدید [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 65-96]

ن

 • ناصری، فروزان پیش‌بینی میزان پذیرش خدمات جدید در بین کاربران اپراتورهای تلفن همراه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 1-28]

 • نامدار زنگنه، سودابه پیش‌بینی میزان پذیرش خدمات جدید در بین کاربران اپراتورهای تلفن همراه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 1-28]

و

 • وفادار، زهرا تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 1-33]

ی

 • یوسفی ، الهام تأثیر سرمایه انسانی و ویژگی‌های سازمانی بر ارزش‌آفرینی کسب‌وکار فناوری اطلاعات [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 89-121]

login