دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1395 
2. تأثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تأمین

صفحه 25-50

10.22054/ims.2017.7011

مجتبی آقایی؛ محمدحسن دهقانی؛ راضیه نادری زیارتی؛ مجید طولابی